Objednejte se Zeptejte se

Vnitřní řád

 

VNITŘNÍ ŘÁD Oční kliniky NeoVize (dále jen „klinika“)

tento vnitřní řád je vydaný v souladu s § 28 zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

 

 1. Každý návštěvník kliniky je povinen se řídit tímto řádem.
 2. Každý je povinen se na klinice chovat slušně, dodržovat obvyklé společenské konvence, brát ohled na soukromí a práva ostatních přítomných, jejich nemoc a případné potíže s ní spojené, udržovat čistotu a pořádek ve všech prostorách, šetřit zařízení a inventář kliniky.
 3. Na recepci kliniky je pacient povinen se prokázat osobním identifikačním dokladem (OP, pas, ŘP apod.). Vztah s příslušnou pojišťovnou prokáže vždy kartičkou své zdravotní pojišťovny, která bude případně hradit náklady na jeho léčbu.
 4. Pacient je povinen předem uhradit klinice cenu poskytnutých zdravotních služeb, které jeho zdravotní pojišťovna nehradí nebo hradí jen částečně a s jejichž poskytnutím souhlasil. O ceně je každý pacient dopředu informován. Ceník je vyvěšený v prostorách kliniky.
 5. Pacient může určit osoby, kterým mohou být poskytovány informace o jeho zdravotním stavu, a rovněž může určit rozsah poskytovaných informací. Může také podávání informací zakázat, či osoby kdykoliv změnit.
 6. Léčba probíhá s veškerou diskrétností a s maximálními ohledy na soukromí. Pacient má právo být srozumitelně seznámen se svým zdravotním stavem. Pacient by měl dbát rad a pokynů personálu.  
 7. Lékař a zdravotnický personál je ze zákona povinen informovat o všech možnostech léčby bez ohledu na to, zda je léčebný postup hrazený či nehrazený z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že klinika potřebný léčebný postup neprovádí, bude pacientovi navrženo jiné pracoviště.
 8. Léčebný režim je soubor opatření a postupů, které podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu. Léčebný režim je nedílnou součástí navrženého individuálního léčebného postupu a stanoví jej ošetřující lékař. Lékař, nebo ošetřovatelský personál je povinen pacienta s ním podrobně a srozumitelně seznámit a odpovědět na dotazy.
 9. Pacient je povinen informovat zdravotnický personál kliniky o všech lécích, které užívá,  všech onemocněních a předchozí léčbě.
 10. Při vyšetření lékař informuje pacienta o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu, který je povinen dodržovat. Případné nedodržování léčebného postupu může být důvodem odmítnutí další léčby na klinice.
 11. V případě zájmu je pacient oprávněn si vyžádat výpis nebo kopii zdravotnické dokumentace. Zpracování výpisu a kopií je zpoplatněno dle platného ceníku.
 12. Pacienti jsou důrazně upozorněni, aby neponechávali jakékoli cenné věci bez dozoru. Cenné věci jako jsou šperky, elektroniku, větší obnosy peněz a podobné doporučujeme ponechat doma. Pokud nemá pacient možnost ponechat tyto věci doma, popř. předat je svému doprovodu, žádáme pacienty, aby tuto skutečnost oznámili personálu kliniky, který zajistí jejich bezpečné uschování. V opačném případě klinika neodpovídá za případnou škodu, která v souvislosti se ztrátou předmětných věcí pacientům vznikne.
 13. Do prostor kliniky není dovoleno vnášet zbraně, výbušniny a hořlaviny.
 14. Ve všech prostorách kliniky platí zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek. Klinika může ošetření pacientů pod vlivem alkoholických nápojů a jiných omamných látek odmítnout, a to i v případě předem objednaného zákroku.
 15. V případě jakýchkoli připomínek na práci kliniky a jejího personálu neváhejte zaslat tyto připomínky na adresu reditel@neovize.cz nebo adresu kliniky k rukám ředitele.

 

Tento řád je platný od 5. listopadu 2013