Objednejte se Zeptejte se

Pravidla spotřebitelské soutěže

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „NeoVize – soutěž o laserovou operací očí za polovinu“ na sociálních sítích Facebook a Instagram

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost NeoVize, s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 2067/6, Libeň, 180 00 Praha IČ: 28235029 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 134274 (dále jen „organizátor nebo pořadatel“).

 

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky od 29.3. 2024 do 21.4. 2024. Vítěz bude vyhlášen do 2 týdnů od ukončení soutěže.

 

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízený platný osobní účet na sociální síti Instagram, nebo Facebook.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele, organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

4. Průběh soutěže

4.1. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že odpoví na soutěžní otázku do komentáře, bude:

  • sledovat Facebook profil Neovize oční klinika a označí příspěvek “To se mi líbí” a zároveň 
    do komentáře odpoví na naši soutěžní otázku
  •  nebo sledovat Instagram profil Neovize oční klinika, do komentáře odpoví na naši soutěžní otázku, označí v příspěvku jiný profil a bude soutěžní příspěvek sdílet ve Stories

Vyhrává 1 soutěžící.

Výherce obdrží výhru stanovenou v bodě 5.1.

 4.2. Po skončení soutěže organizátor vyhodnotí komentář a účastníkům dle 4.1. oznámí výherce, kterého odmění výhrou. Vyhlášení proběhne tak, že organizátor zkontaktuje výherce prostřednictvím přímé zprávy nebo komentářem pod příspěvek na účtu Facebook a požádá výherce o zaslání adresy, emailu a telefonního čísla, na kterou mu bude výhra doručena.

 

5. Výhra v soutěži

5.1. Organizátor do soutěže věnuje celkem 1 výhru obsahující laserovou operaci očí za polovinu. Laserovou operaci očí je možné podstoupit na klinice v Brně nebo v Praze dle výběru výherce.

1 výhra (jedna výhra náleží jednomu autorovi výherního komentáře).

Laserová operace očí je nepřenosná a výherce ji musí využít pouze pro sebe. Nelze ho jiné osobě prodat nebo vyměnit za finanční obnos. Absolvování výhry (laserové operace) je podmíněno absolvováním předoperačního vyšetření, na němž lékař vyhodnotí vhodnost operace pro výherce.

V případě, že nebude možné operaci kvůli zdravotnímu stavu podstoupit, zaniká vybranému výherci nárok na výhru. Výhra se následně vrací do soutěže, a ze soutěžních komentářů bude náhodně vybrán jiný výherce.

 

5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy do 7 dnů od zaslání přímé zprávy o oznámení výhry organizátorem a poskytne mu údaje potřebné pro odeslání výhry. Zároveň tímto dává souhlas s poskytnutím údajů potřebných k odeslání výhry:

  • Adresa: Jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, směrovací číslo a město
  • Mobilní telefonní číslo
  • E-mail

Poskytnuté údaje budou využity pouze k odeslání výhry.

Výhra bude odeslána do 2 týdnů po ukončení soutěže.

Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru, která tím propadá.

5.3. Výhru není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

5.4 . Výherce uděluje souhlas s pořízením a následným využitím fotografií nebo videozáznamu  organizátorem soutěže pro marketingové účely na  jeho webových stránkách a sociálních sítích.

5.5  Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek kdykoliv v průběhu soutěže.

 

6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Výherce bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail pro odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 6 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher.

6.2. Správcem osobních údajů je organizátor. Tyto údaje mohou být rovněž sdíleny s následujícími subjekty: dodavatelské společnosti pro účely zaslání dárků výhercům či vyhodnocení soutěže a její organizaci. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

6.3. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži.

6.4. Výherci mají práva subjektů, jako např. právo na přístup k údajům, právo na přenositelnost údajů, právo na výmaz údajů, právo na opravu údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na omezení zpracování údajů. Osobní údaje soutěžících nebudou předmětem žádného rozhodnutí přijatého na základě automatizovaného zpracování údajů, které by pro něj mělo právní účinky nebo které by se jej podstatným způsobem dotýkalo.

Více informací naleznete v prohlášení o ochraně soukromí na tomto odkazu: https://www.neovize.cz/kontakty/ podminky-uziti-webu

 

7. Společná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

7.3. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.6. Organizátor nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

7.7. Soutěž není organizována ani jinak spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.