JSME BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ. Operujeme, vyšetřujeme. Jsme tu pro vás

Chci se objednat

Soutěž o CD DUO JAMAHA

07.12.2020
Soutěž o CD DUO JAMAHA

Pokud stále přemýšlíte, co dát pod stromeček svým (pra)rodičům, máme pro Vás tip. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte CD od DUO JAMAHA. Soutěž probíhá od 07. do 13. 12. 2020.

Co pro to musíte udělat?

1. Sledujte nás na Instagramu či Facebooku.

2. Do komentáře napište, v jakých situacích a jak Vás brýle obtěžují, příp. v čem se Váš život po operaci zlepšil - kromě samotného zlepšení vidění.

3. Jeden vylosovaný komentář ze všech komentářů uvedených na našem IG a FB profilu vyhrává CD DUO JAMAHA.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „Soutěž o CD DUO JAMAHA“ na sociální síti Facebook a Instagram

 

1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Neovize, s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 2067/6, Libeň, 180 00 Praha IČ: 28235029 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze C 134274 (dále jen „organizátor nebo pořadatel“).

 

2. Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky od 07. 12. 2020 do 13. 12. 2020. Vítěz bude vyhlášen do týdne od ukončení soutěže.

 

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se může stát fyzická osoba starší 15 let s bydlištěm a kontaktní adresou na území České republiky, která má zřízený platný osobní účet na sociální síti Facebook či Instagram. Osoby mladší 15 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Tento souhlas je povinen soutěžící na žádost organizátora doložit.

3.2. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim blízké. V případě, že by se výhercem stala osoba, která je ze soutěže vyloučena, nezíská výhru.

3.4. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojenou.

3.5. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele, organizátora či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

 

4. Průběh soutěže

4.1. Soutěž probíhá na facebookové stránce https://www.facebook.com/Neovize a zároveň na instagramové stránce https://www.instagram.com/neovize_brno/. Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže odpoví do komentáře ve facebookovém/instagramovém soutěžním příspěvku dle zadání. Svůj komentář může umístit do soutěžního příspěvku na obou zmíněných sociálních sítích. Soutěžící udělují organizátorovi výslovný souhlas s použitím obsahu jejich komentářů k marketingovým účelům.

4.2. Soutěžící musí mít plně veřejný profil, aby byly příspěvky veřejně vidět.

4.3. Po skončení soutěže organizátor vytiskne jednotlivé komentáře u daných soutěžních příspěvků umístěných na FB a IG profilu organizátora, umístí je do připravené nádoby a provede losování. Z průběhu losování bude proveden záznam. Výhercem CD DUO JAMAHA bude první vylosovaný.   

4.4 Vyhlášení proběhne tak, že organizátor zkontaktuje výherce prostřednictvím přímé zprávy nebo komentářem pod příspěvek na účtu na Facebooku či Instagramu a požádá ho o zaslání telefonního čísla kvůli komunikaci ohledně předání výhry a o adresu, na kterou mu v případě zájmu nechá výhru doručit. Výherce soutěže uděluje organizátorovi výslovný souhlas s použitím jeho fotografií a audiovizuálních záznamů získaných během předání výhry. Fotografie a audiovizuální záznamy mohou být použity k marketingovým účelům. Jméno výherce bude zároveň zveřejněno na facebookové stránce https://www.facebook.com/Neovize a instagramové stránce https://www.instagram.com/neovize_brno/.

 

5. Výhra v soutěži

5.1. Organizátor do soutěže věnuje 1 CD DUO JAMAHA.

5.2. Výherce vstoupí do kontaktu s organizátorem formou soukromé zprávy do 7 dnů od zaslání přímé zprávy o oznámení výhry organizátorem a poskytne mu údaje potřebné pro předání/odeslání výhry. Zároveň tímto dává souhlas s poskytnutím údajů potřebných k případnému odeslání výhry:

- Adresa: Jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, směrovací číslo a město

- Mobilní telefonní číslo

Výhra bude předána/odeslána do 2 týdnů po ukončení soutěže.

Neučiní-li tak výherce v uvedené lhůtě, ztrácí výhru, která tím propadá.

5.3. Výhru není možné alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

5.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že každá tato změna bude vyhlášena na webových stránkách NeoVize, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

 

6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

6.2. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro výhru v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné obdržet výhru v soutěži.

6.3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

6.4. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti NeoVize. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

 

7. Společná ustanovení

7.1. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7.2. Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s pravidly ztrácí soutěžící svoji účast v soutěži a případnou výhru. Sporné otázky posuzuje pořadatel.

7.3. Organizátor je oprávněn s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se soutěže. Pořadatel může soutěž kdykoli změnit, zrušit nebo upravit její pravidla.

7.4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5. Organizátor nezodpovídá za jakákoli omezení související zejména s připojením k internetové síti, s dostupností nebo funkčností webových stránek, nebo s přenosem dat.

7.6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem či Instagramem. Facebookem a Instagram za její průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete soutěžící pořadateli a společnosti Facebook a Instagram nebudou nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli soutěže.

 

V Brně dne 07. 12. 2020

 

foto